คลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

22 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 72

        จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้บริการทางวิชาการ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของเกษตรกรใน โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการให้บริการกว่า 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพืช การเลือกซื้อสารเคมีอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในแปลงนา การลดการเผาเศษซากวัสดุการเกษตร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทำหมันสุนัขและแมว สาธิตการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การสาธิตแปรรูปอาหาร การให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าถูกวิธี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 

        นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อม เตรียมเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนกร ศรีชมภู

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี