กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดฝึกทบทวนอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

22 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 106

        ที่บ้านคลองลากค้อน หมู่ 4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พันเอก วิรัตน์ คำวิลัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการรักษาความปลอดภัย สนองตอบต่อนโยบายรัฐตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ ในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมรวมกำลังกันต่อต้านภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับประเทศ ในการฝึกประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในด้านการพัฒนาอาชีพการจัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การบรรเทาสาธารณภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการฝึกภาคสนามจะมีการฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการฝึกกาใช้อาวุธปืนลูกซองด้วยกระสุนจริงอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี