ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 110

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          วันนี้ (21 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2562 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศกับระดับจังหวัด มุ่งเน้นให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เพื่อเกิดความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เห็นชอบประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศและโครงการสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ให้สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติ ครม. วันที่ 29 มกราคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

          กลุ่มที่ 1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ 5 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ได้แก่ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ และระบบการทำงานของภาครัฐ 

          กลุ่มที่ 2 การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 6 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ได้แก่ สภาพแวดล้อมของรัฐ สังคมสูงวัย คนและการศึกษา เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับบริการสาธารณสุข และกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

          กลุ่มที่ 3 การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

          และกลุ่มที่ 4 การสร้างรายได้ให้กับประเทศ ได้แก่ การท่องเที่ยว และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี