สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังปาฐกถา "สิรินธร" ครั้งที่ 33

21 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 611

        วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

        จากนั้น ทรงฟังปาฐกถา "สิรินธร" ครั้งที่ 33~ เรื่อง "คุณภาพชีวิตคนไทยทศวรรษใหม่ พัฒนาในแง่ความเป็นมนุษย์ มิใช่เป็นทรัพยากร" โดยศาสตราจารย์บัณฑิต จุลาสัย อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนของบ้านเมืองในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ทางด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง สภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย อันส่งผลต่อวิถีชีวิตและความนึกคิดของผู้คนในมิติต่างๆ ผ่านตัวละครในเรื่องสั้น นวนิยายและบทความต่างๆ

        ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการแสดงปาฐกถา "ชุดสิรินธร" ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของกองทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปาฐกถาครั้งแรก เมื่อปี 2525 เรื่อง "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" รวมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้มีการจัดพิมพ์เนื้อหาความรู้จากการปาฐกถาในแต่ละครั้ง เป็นหนังสือเผยแพร่ในภายหลังด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว