สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

21 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 414

        วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

        นางพริมา อารีธรรมศิริกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เบส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด และนายซาช่า ริคาเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียลวิฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และรถยนต์กระบะบรรทุกเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สำหรับใช้ในการรับ-ส่งพระภิกษุและสามเณร

        นายสารัชถ์ รัตนาวดี กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิพลังงานไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

        นางจำรัส จันทร์เปรม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

        นายวิบูลย์ พันธ์รัตนมงคล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

        นางมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา นำคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกิจกรรมฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

        นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นำคณะผู้บริหารบริษัท เอ็มพี บี5 (บี-ไฟท์) (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ

        นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        นางสาวรุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นำคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 และผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นางสาวสมจิตร ศิริเสนา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู และคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2561 นำผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

        นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ในรายการ "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทีมคณะนักกีฬาวิ่ง 31 ขา ที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำเยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท

รับพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและเข็มมโหรี   


        เวลา 9.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะข้าราชการ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร และผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว