สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562

17 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 659

        วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.56 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 ซึ่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้้นตามที่คณะกรรมการบริหารของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มีมติให้จัดงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม 2562 จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ , นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จาก 115 ประเทศทั่วโลก เดินทางมาจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 ณ ประเทศไทย

        ในปีนี้ หัวข้อหลักของการจัดงานคือ "สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต" เพื่อก่อให้เกิดการตระหนักรู้ต่อการนำประเด็นธรรมของสติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้น้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสติ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงความสุขและความสำเร็จ

        ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม 

        สำหรับวันวิสาขบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งนี้สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 โดยปีนี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว