สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

17 พ.ค. 2562 | เข้าชม : 697

        วันนี้ 16 พฤษภาคม 2562เวลา 14.28 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งก่อตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนเมื่อปี 2537 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบสหศึกษา พักนอนประจำ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,085 คน ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเย้า มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง รวม 99 คน ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการสอนเสริมกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ทั้งยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาสอนเสริมช่วง 2 สัปดาห์ก่อนสอบโอเน็ต ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560

        นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาหลักสูตรด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเฉพาะบุคคล และเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต อาทิ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการอ่าน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต , ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดี , และส่งเสริมการประยุกต์ความรู้จากการอ่านและการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อาทิ การเต้นบีบอย รวมทั้งมีการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม "DLTV TELETRAINING" ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียติ ทั้งความสามารถด้านวิชาการ และด้านกีฬาของนักเรียน ด้านครูและบุคลากร และด้านสถานศึกษา อาทิ รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ Fablab Thailand student design and engineering project competition 2018 หัวข้อการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาชุมชน โดยโรงเรียนได้คิดค้นเครื่องให้อาหารปลาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้อินเตอร์เน็ต และการตั้งเวลาอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์สำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้จะได้นำไปเสนอผลงานระดับนานาชาติ ในงาน Nano tec 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

        ส่วนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากข้าว งานอาชีพตามแนวพระราชดำริ ได้บูรณาการในการเรียนการสอนวิชาข้าวไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ให้ความรู้เรื่องข้าวอย่างครบวงจร ทั้งพันธุ์ข้าว วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยว การสีข้าว และการแปรรูป โดยมีพื้นที่นาข้าวเรียนรู้ 1 ไร่ และมีการปลูกข้าวในท่อวงบ่อ ที่ประหยัดการใช้น้ำและปุ๋ย   

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโรงสีข้าว ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้งบประมาณการจัดสร้างตั้งแต่ปี 2555 เป็นโรงสีขนาดกลาง มีกำลังสีข้าวเปลือก 5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ผลผลิตข้าวที่ได้นำมาบริโภคภายในโรงเรียน ส่วนที่เหลือจากการสีข้าว คือ แกลบ นำมาทำเป็นถ่านกัมมันต์ , น้ำส้มควันแกลบ และปุ๋ย เพื่อใช้ในการเกษตของโรงเรียน ปลายข้าว นำมาใช้ในงานคหกรรม อาทิ การทำคุ้กกี้ และโจ๊ก ส่วนรำข้าว นำไปเป็นอาหารสัตว์ และแปรรูปเป็นน้ำมันรำข้าว อีกทั้งได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว ประกอบด้วย สบู่ ยาสระผม และครีมนวดผม ที่ได้มาตรฐาน ได้รับเลขที่จดแจ้ง จากกระทรวงสาธารณสุข นำมาใช้อย่างเพียงพอภายในโรงเรียน อีกทั้งเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอจุน ทำให้นักเรียนมีรายได้เสริมและเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นและลิปสติก จากน้ำมันรำข้าวต่อไป

        ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชเงิน เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว