การประปาส่วนภูมิภาค ย้ำมาตรการเสริมพลังรับมือภัยแล้งปีนี้ เน้นบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำกับภาคีเครือข่าย ด้วยเป้าหมายไม่หยุดจ่ายน้ำ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกเขตพื้นที่บริการ

20 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 299

การประปาส่วนภูมิภาค ย้ำมาตรการเสริมพลังรับมือภัยแล้งปีนี้ เน้นบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำกับภาคีเครือข่าย ด้วยเป้าหมายไม่หยุดจ่ายน้ำ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกเขตพื้นที่บริการ


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 จะมีพื้นที่หลายแห่งของ กปภ. เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดิบและอาจได้รับผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปานั้น จากการเพิ่มมาตรการเสริมพลังรับมือภัยแล้งโดยการสแกนพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียด ล่าสุดคณะผู้บริหารของ กปภ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำดิบอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน จังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมพร้อมป้องกันและลดผลกระทบ มั่นใจว่า กปภ. ทั้ง 234 สาขาจะสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีสาขาใดหยุดผลิตและส่งจ่ายน้ำอย่างแน่นอน 

หากมีความจำเป็น ขั้นสูงสุดจะบริหารจัดการด้วยวิธีการปรับระยะเวลาการจ่ายน้ำแบบช่วงเวลา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ยังคงมีน้ำประปาใช้จนผ่านพ้นภัยแล้งสำหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการของ กปภ. ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ กปภ. ให้ความช่วยเหลือด้วยการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำไปจำหน่ายด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วินิดา สุขกาย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย