ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้นับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ทุกหน่วยเลือกตั้งและให้เลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดชุมพร

18 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 237

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้นับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ทุกหน่วยเลือกตั้งและให้เลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง จังหวัดชุมพร


นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติให้นับคะแนนใหม่ 1 เขตเลือกตั้ง เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา 124 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 จึงสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม และให้ลงคะแนนใหม่ เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จึงสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 7 บ้านดวงดี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ โดยกำหนดให้ลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้นับคะแนนใหม่ ในเขตอำเภอน้ำพอง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ซึ่งการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการนับคะแนนตรงกันระหว่างจำนวนบัตรและผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ส่วนกรณีที่ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในจังหวัด 5 จังหวัด 6 หน่วยเลือกตั้ง ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ซึ่ง กกต. ได้เน้นย้ำให้ กกต.จังหวัดที่มีการเลือกตั้งใหม่ เตรียมความพร้อม เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย 

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ก็จะเสียสิทธิ์ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้และได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้ว แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งใหม่ ให้ถือว่าเป็นการแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 25561 ส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา สามารถมาเลือกตั้งในวันที่ 21 เมษายน 2562 ได้ และจะได้สิทธิ์กลับคืนมาตามเดิม


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย