ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำชับทุกพื้นที่ดูแลประชาชนเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

16 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 285

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำชับทุกพื้นที่ดูแลประชาชนเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์ของผู้ขับขี่ เพื่อความปลอดภัยทางถนน


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา และในช่วงการเดินทางกลับได้เพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจ 

โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทาง ซึ่งผู้ขับขี่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ รวมถึงบูรณาการฝ่ายความมั่นคงกวดขันวินัยการขับขี่ ที่ต้องไม่ใช้ความเร็วและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการตั้งด่านชุมชนเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สกัดกั้นผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้เดินทาง และตรวจสอบร้านค้าไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและผู้ที่เมาสุรา รวมถึงไม่ขายในสถานที่ห้ามขายและไม่ขายนอกเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ในการเจาะเลือดผู้ขับขี่เพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ส่วนกรณีที่มีเหตุบุกรุกและก่อวิวาทในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและผู้ป่วยทุกคน โดยวางมาตรการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากรเต็ม 100% ทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รวมถึงเพิ่มความแน่นหนาของระบบประตูเข้า-ออก พร้อมจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ให้เพียงพอ เพื่อรองรับหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย ฐานบุกรุกสถานที่ราชการและขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย