โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นับเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

15 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 254

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นับเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงเตรียมความพร้อมรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคมนี้


นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า จากคณะรัฐมนตรี มีมติขยายระยะเวลาและฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน และเพิ่มเกณฑ์เงินอุดหนุนเป็นครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การขยายกรอบอายุช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมขยายฐานรายได้ครัวเรือนครั้งนี้ เด็กที่ได้รับสิทธิ์ปีงบประมาณ 2559-2561 จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึง 6 ปี โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยใช้สิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุครบ 6 ปี สามารถขอรับสิทธิได้แต่ไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้ และเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไข แต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปี 

โครงการเงินอุดหนุนดังกล่าวช่วยให้เด็กที่ได้รับมีพัฒนาการสมวัย เติบโตอย่างมีคุณภาพ และช่วยลดความเหลี่ยมล้ำสร้างความเป็นธรรม โดยนางนงคราญ คูนศรี ประชาชนหนึ่งที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่ได้รับ เงินส่วนนี้สามารถจุนเจือค่าใช้จ่ายให้กับเด็กได้จริงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการนี้ต่อไป เพราะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนมีรายได้ได้จริง พร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลที่ใส่ใจดูแลประชาชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการในระดับพื้นที่ โดยได้จัดอบรมรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 ในวันที่ 9-10 เมษายนที่ผ่านมา และจะเร่งอบรมให้เสร็จในวันที่ 26 เมษายนนี้ ใน 4 ภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คาดว่าผู้ที่มีสิทธิมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย