สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

03 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 330

        วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 และทรงรับแจกันดอกไม้ ที่พระบรมวงศานุวงศ์โปรดให้มีผู้เชิญไปถวาย

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้น ที่ "สยามบรมราชกุมารี" โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริหลายหลากโครงการ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโภชนาการของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร


        เวลา 8.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ทรงปล่อย เป็นพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว , ปลาตะเพียนทอง , ปลากระแห , ปลาแก้มช้ำ , ปลายี่สกไทย , ปลาโพง , ปลาชะโอน , ปลาสร้อยขาว , และปลาบึก รวม 590,000 ตัว เพื่อให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติในแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว