สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

02 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 536

      วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 8.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

      จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และถวายการรับฝากเงิน

      จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา กับเจ้าหน้าที่ประสานงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2562

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการประกวดภาพวาด ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ออมมรดกศิลป์แผ่นดินแม่" โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

      กิจการออมสินของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธี คลังออมสิน จึงถือกำเนิดขึ้น โดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลังในปัจจุบัน ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสิน ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ต่อมาในปี พุทธศักราช 2489 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน โดยยกฐานะคลังออมสินให้เป็นองค์กร ดำเนินธุรกิจโดยอิสระ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "ธนาคารออมสิน"


      เวลา 8.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมคู่สมรส ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พร้อมคู่สมรส คณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคู่สมรส คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคู่สมรส ข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

      ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ข้าราชบริพาร และคณะสื่อมวลชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 โดยคณะสื่อมวลชน มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. , สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 , สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) , และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


      เวลา 9.41 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ , คณะมูลนิธิ สมาคม ชมรม , และคณะบุคคลต่างๆ รวม 580 คณะ 8,205 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 มีอาทิ คณะข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการบริหารมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน

ข้าราชการสมาคมตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพ คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสภาสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์

      โอกาสนี้ มีพระราชดำรัส แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถึงสถานการณ์น้ำแล้งและหมอกควัน ด้วยทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชน


      เวลา 14.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

      จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

      ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562


      ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว