พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

01 เม.ย. 2562 | เข้าชม : 584

      วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2562

      พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุลาลัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล 3 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2367 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2394

      โดยตลอดรัชสมัย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออาณาประชาราษฎร์และราชอาณาจักร อาทิ ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เช่น บูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจนแล้วเสร็จ และมีพระราชกระแสให้สร้างเรือสำเภาก่อด้วยอิฐในวัดยานนาวา เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเรือสำเภานั้นมีรูปร่างลักษณะอย่างไร , นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตจารึกวรรณคดีที่สำคัญๆ และวิชาแพทย์แผนโบราณลงบนแผ่นศิลา แล้วติดไว้ตามศาลารายรอบพระอุโบสถรอบพระมหาเจดีย์บริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ ขุดคลอง เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมค้าขาย และการเพาะปลูก สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองสำคัญ และตามชายฝั่งทะเล , ทรงสร้างเสริมความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ที่ทรงเก็บไว้เป็น "เงินถุงแดง" ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาใช้ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 (พ.ศ. 2436) ทำให้ชาติไทยรอดพ้นจากการเสียเอกราช

      ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ถือเป็นวันสำคัญของชาติ โดยพระราชสมัญญา "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" มีความหมายว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่"


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว