สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเกียรติบัตรและวุฒิบัตร แก่พระสงฆ์ และสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนวัดราชบพิธ

31 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 302

        วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.20 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการประทานเกียรติบัตรและวุฒิบัตร แก่พระสงฆ์ และสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนวัดราชบพิธ ซึ่งการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 ถึง 31 มีนาคม 2562 รวม 21 วัน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน 91 รูป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว