สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางจุรี วงศ์วิเศษ

31 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 311

        วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.34 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางจุรี วงศ์วิเศษ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สิริอายุ 93 ปี

        นางจุรี วงศ์วิเศษ เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2468 บิดาและมารดา คือ นายบำรุง และนางมาลี ลิมปิยากร สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี  ในหลักสูตรพิเศษการเรือน

        ด้วยเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านศิลปะการวาดรูป และการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก จึงได้ใช้ความสามารถทางด้านนี้มาพัฒนาที่ดินต่างๆ และได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องขึ้น

        อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมถึง 2 สมาคม คือ สมาคมสตรีไทย และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์

        นางจุรี ยังเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การสนับสนุนโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ เปิดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่ 2 เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษบ้านแสงตะวัน วัดห้วยหมู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

        นอกจากนี้ยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้บุตรหลานในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลือสังคม

        ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลโท ปุ่น วงศ์วิเศษ มีบุตรธิดา 4 คน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว