พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงยกช่อฟ้าวิหาร วัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่

28 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 396

      วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 16.10 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดป่าแดด ที่มีพระดำริให้บูรณะ

      วัดป่าแดด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี 2400 โดยพระยาเขื่อนแก้ว เจ้าเมืองแม่แจ่ม เป็นวัดที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งวิหาร มีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะกระเบื้องมุงหลังคาแตกหักบางส่วน ทำให้ในข่วงฤดูฝนเกิดน้ำรั่วซึมเข้าสู่ภายในวิหาร สร้างความเสียหายให้กับภาพจิตรกรรมฝาผนัง สีฝุ่นปนปูนเปียกแสดงเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก พื้นและผนังมีรอยแยกตลอดแนว 2 ด้าน ชั้นฉาบปูนผนังโป่งพอง และเสื่อมสภาพ

       พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อใช้ในการบูรณะวิหาร และได้เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานบูรณะวิหาร ของสำนักศิลปากรที่ 7 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ต่อมาปี 2562 กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารและปูนปั้นราวบันไดวิหาร เพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญให้คงคุณค่าอยู่สืบไป โดยการบูรณะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นความของแท้ดั้งเดิม

      ปัจจุบัน มีพระขจร คุณธาโร เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 4 รูป สามเณร 1 รูป 

      โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเยี่ยมชมการแสดงขับร้องซอพื้นเมือง และทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท. 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว