สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

28 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 311

      วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 9.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ ได้แก่ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนด้านไอซีทีในโรงเรียนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563

      สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนในชนบท สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถประยุกต์ใช้ไอซีที ส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาครูและนักเรียน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ผู้ต้องขัง และเด็กป่วยในโรงพยาบาล


      เวลา 14.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท โอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

      ในโอกาสนี้ นางสมดี สุขะทิวง (Mrs. Somdy Soukhathivong) ภริยาเอกอัครทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

      จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมฯ

      ในโอกาสนี้ วิทยากร และผู้จัดการฝึกอบรมฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย


      ข่าวในพระราชสำนัก สทท. 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว