สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานปิดภาคเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา 2561

26 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 216

        เวลา 14.42 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานงานปิดภาคเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา 2561

        ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองที่ไปร่วมในงานฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

        จากนั้น พระราชทานเข็ม โล่ และเกียรติบัตร แก่ครู และบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน และผู้มีอุปการะคุณต่อสถาบันการศึกษา พระราชทานทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ และนักเรียนที่ชนะเลิศผลงานระดับประเทศ เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ประเภทการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พระราชทานประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง, โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม หรือ พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ,โรงเรียนพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ รวมจำนวน 588 คน

        โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดทำการสอนเป็นปีที่ 38 นับเป็นโรงเรียนต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในหลาย ๆด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และงานช่างฝีมือด้านต่าง ๆ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชูปถัมภ์ในด้านต่าง ๆ , ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 469 คน
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว