พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

25 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 66

ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

    ด้วยวันที่ 25 มีนาคม 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ดังนี้

    ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

    (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรรณิภา ภู่ทอง / สวท. วรรณิภา ภู่ทอง / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย