พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

22 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 196

      วันที่ 21 มี.ค. 62 เวลา 10.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมจากทั่วประเทศและบรรณารักษ์ต่างประเทศ จำนวน 300 คน

        ในการนี้ ประทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านห้องสมุด ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ ห้องสมุดดีเด่น ยอดนักอ่าน และห้องสมุดสีเขียว

        การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและสังคมไทยอย่างกว้างขวางในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาหาความรู้ ด้วยเหตุนี้ ห้องสมุด บรรณารักษ์ และนักวิชาชีพสารสนเทศจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ได้เสนอแนวคิดของการศึกษาแบบเปิด ที่มีแนวโน้มแพร่หลายทั่วโลกในขณะนี้ อีกทั้งเป็นแนวคิดที่สร้างโอกาสในการเข้าถึง และเกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา ทำให้คุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น นำไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพ สอดคล้องกับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย คริสต์ศักราช 2030 ของสหประชาชาติ   

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2497 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2535 มีบทบาทและพันธกิจสำคัญในการพัฒนาห้องสมุด การศึกษา บุคลากรและวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ให้ได้มาตรฐานและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลก

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว