สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ เฝ้า และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

21 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 106

      วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้า และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

      พระครูปลัดณรงค์ ธมฺมรโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และเจ้าคณะตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพระภิกษุและคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 33520 เนื้อที่ 2 ไร่ 262 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 31746 เนื้อที่ 3 ไร่ 155 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย

      นายสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นำพระมหาขวัญชัย อคฺคชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

      คุณหญิงสุจิตรา จิราธิวัฒน์ มงคลกิติ นำคณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562

      นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง นำนางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี และคณะครู พร้อมด้วยนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา นวด ดัด จัดสรีระ ให้บริการแก่ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

      พันเอกหญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ บุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมอบรมโครงการความร่วมมือกับราชอาณาจักรภูฏานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการอบรมดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว