สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 เป็นวันที่สาม

21 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 138

      วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.04 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่สาม โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 5,388 คน

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่น จนได้รับรางวัลการวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล อาทิ งานวิจัยชุดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" คว้ารางวัล Platinum Award จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มกวางสมัยใหม่อย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกวางได้รับประโยชน์และสร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัย ได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มกวางตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" จากเวที Japan Design, Idea & Invention EXPO ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมดีเด่นระดับโลก สาขาการสร้างสรรค์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "การพัฒนาเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า โดยการประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าความเครียดสูงแบบพัลส์" ในนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเทศโครเอเชีย

      นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน (RU-CORE)" โดยร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นศูนย์วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พลังงานทดแทนและเป็นศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลภูมิอากาศ เพื่อให้บริการแก่นักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว