สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 เป็นวันที่สอง

20 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 138

      วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่สอง โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 5,513 คน 

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับ จัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัดทั่วประเทศ และมีศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 39 แห่ง เพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้าน และสอบใกล้บ้านจนสำเร็จการศึกษา

      เปิดสอนใน 14 คณะ ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัศนมาตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจการบริการ ขณะนี้เตรียมจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

      นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ 32 ประเทศ เพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย และมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากล ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ คือ เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว