สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" เนื่องในโอกาสสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

19 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 129

      วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" เนื่องในโอกาสสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นอาคารศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยภายในบริเวณวัด ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และสามเณร เอื้อต่อภารกิจของวัดในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสืบทอดพระพุทธศาสนา อันก่อเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ซึ่งต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่ออาคารนี้ ว่า "สิริภักดีธรรม"

      สำหรับตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อาทิ ใช้ลายประจำยาม ซึ่งเป็นลายไทยพื้นฐาน มาตกแต่งประตูและหน้าต่าง อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร การระบายอากาศ และการนำแสงสว่างเข้ามาในอาคารเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

      ภายในชั้นล่าง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดรวมกัน โดยในห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือและสื่ออื่นๆ ของพระนักเทศน์นักเผยแผ่แห่งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนผลงานด้านการเผยแผ่ของวัดต่างๆ ในประเทศไทย ส่วนพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ จัดแสดงของที่ระลึกที่มีคุณค่าที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และประวัติของพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ชั้น 2 เป็นที่พักสำหรับผู้ไปปฏิบัติธรรม และชั้น 3 เป็นพื้นที่สำหรับใช้บรรยายธรรม อบรมศีลธรรมและปฏิบัติธรรม


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว