สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 เป็นวันแรก

19 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 77

      วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.47 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันแรก

      โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 5,364 คน 

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จที่สูงสุด คือความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ความสำเร็จที่ทุกคนมุ่งหวังนั้น หากแสวงหาและได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง คือทุจริตเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดบังส่วนรวมแล้ว ก็หาใช่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า ไม่จีรังยั่งยืนนัก และใครๆ ย่อมไม่สรรเสริญ ความสำเร็จที่แท้จริง จะต้องเป็นสิ่งที่คนเราสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า แต่ละคนสร้างสรรค์และได้รับมาด้วยการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานโดยสุจริต อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนบังเกิดผลประโยชน์และความสุขความเจริญอันมั่นคงยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วตั้งใจพยายามสร้างสรรค์ความสำเร็จที่แท้จริงให้ได้"


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว