สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

15 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 112

      วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.04 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายยาน แชร์ (Mr. Jan Scheer) อุปทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นำ นายอาเซล เบราเออร์ (Mr. Axel Brauer) ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการอาชีวศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ


      เวลา 10.16 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

      โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

      จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการพระราชดำริ เรื่อง "เพลงเรื่อง" ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการเพลงเรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการโครงการฯ

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ จึงมีพระราชประสงค์ให้มีการรวบรวมและจัดเก็บ "เพลงเรื่อง" ซึ่งเป็นประเภทของเพลงไทยที่สำคัญประเภทหนึ่ง โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริ แก่อาจารย์บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2557 และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่วนพระองค์ ในเบื้องต้นมีอาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรในวงการวิชาดนตรีไทยที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันประชุมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 ปัจจุบัน ได้มีการส่งมอบโครงการฯ ให้สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน "โครงการเพลงเรื่อง" เพื่อสนองงานในพระราชดำริให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


      เวลา 17.29 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561 ปัจจุบัน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 245 คน

      ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ครูที่มีความวิริยะอุตสาหะ พระราชทานรางวัล รางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวเป็นนักเรียน จำนวน 49 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสสำเร็จการศึกษา จำนวน 18 คน

      ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ "ความรู้ดี มีคุณธรรม" จัดกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริงในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ "เพาะต้นกล้าพอเพียง ตามพระราชดำริ" นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และจัดกิจกรรมให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงดินของแต่ละห้อง เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหาร

      ในด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนจิตรลดา และโรงเรียนจัตุรัสภาษา ส่งครูมาเป็นวิทยากรสอนนักเรียน และให้ความรู้ครูด้านภาษาอังกฤษ และทำค่ายคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

      ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรการแสดงโขนใหม่ชัยพิทยพัฒน์ฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน จองถนน

      ภายในโรงเรียนฯ ยังจัดแสดง "บ้านของพ่อ" เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการนำพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ มาใช้ประโยชน์ โดยเก็บไว้ในธนาคารพลังงานไฟฟ้า และปีนี้ยังได้ต่อยอดนำวัสดุเหลือใช้ เช่น มอเตอร์เครื่องซักผ้าเก่า มาประกอบกับจักรยาน ให้นักเรียนปั่นออกกำลังกาย เป็นพลังงานกล และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เก็บไว้ในธนาคารพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว