จังหวัดระนอง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการและการประเมินผล

14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 15

          วันนี้ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนโครงการและการประเมินผล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 115 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 โดยมีวิทยากร นายวิชัย เพ็ชรยิ้ม อดีตผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 สำนักงบประมาณดำเนินการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการฯ และการเขียนโครงการแบบย่อ

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะในการที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการส่งเสริม หรือพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ประกอบกับในปัจจุบันแนวคิดในการจัดสรรงบประมาณ หรือการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ นั้น จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ และการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่จะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทต่าง ๆ แผนพัฒนาภาค ตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

          ดังนั้น ทุกภาคส่วนราชการจะต้องมีการเตรียมแผนงานโครงการให้พร้อม ทั้งรายละเอียดโครงการ งบประมาณแบบ รูปรายการที่จะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ได้ทันที เมื่อมีข้อสั่งการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

          หลักสูตรการเขียนโครงการและการประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เข้าอบรมที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้สามารถเขียนโครงการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแนวทางที่ ก.บ.ภ. กำหนดเพื่อรองรับการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิทธิกร มายาง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง