สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 167

        วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตราย ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว รวมจำนวน 216 คน


        เวลา 14.16 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

        นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว และคณะ ในนามบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

        นางวิมลรัตน์ ชินเวชกิจมงคล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

        นายมนตรี และนายอานนท์ เถาสุวรรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

        นางสาววรรณี จันทามงคล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

        นางสันตนา เมฆะวรากุล ประธานบริษัทในเครือไมค์กรุ๊ป และในเครือแกรนด์พาลาสโซ่ และคณะผู้บริหาร ในนามบริษัท ไมค์ ชอปปิ้งมอลล์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

        นางสาวอรุณี พานิชภักดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

        นายวินัย บุญส่ง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

        นางสาวมณฑา บุญส่ง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

        นางโสภณ นาประเสริฐ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

        และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย "สธ" (สอ-ทอ) ฝังเพชร จำนวน 18 ราย

        ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 332 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย ซึ่งในปีที่ผ่านได้ออกประกาศ "นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2561" (ฉบับ 2 ปรับปรุง) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจะใช้แนวมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO / IEC 27001 (สองหมื่นเจ็ดพันเอ็ด) ในการดำเนินงานและเรื่องการเสนอขออนุมัติจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอใหม่ของจังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นลำดับที่ 280 อำเภอศรีสำโรง เป็นลำดับที่ 281 และอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นลำดับที่ 282


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว