สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบสมณภิเษก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2562

14 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 65

        ข้อความพระราชสาส์น 

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส นครรัฐวาติกัน ในโอกาสวันครบสมณภิเษก (สะ-มะ-นะ-พิ-เสก) สมเด็จพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อพระคุณเจ้าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงประสบความสุขสวัสดิ์ 

        พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว