พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

13 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 121

      วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 มีนาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "Change and Collaboration for Sustainability" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการจุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยในปีนี้ มีสถานพยาบาลได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA จำนวน 98 แห่ง 

      ภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบบริการ เพื่อสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว