สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

12 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 76

      วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ของโรงเรียนวัดราชบพิธ จำนวน 91 รูป ซึ่งจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ในการทำนุบำรุงพระศาสนา นอกจากนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาพระธรรมวินัยของสามเณรครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 31 มีนาคม 2562 รวม 21 วัน


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว