สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี (เขาปากทวาร) ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 109

      วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 8.58 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สนามยิงปืนทางยุทธวิธี (เขาปากทวาร) ศูนย์การทหารราบ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 จำนวน 225 นาย โดยศูนย์การทหารราบรับผิดชอบทำการฝึกและประเมินผลเรื่องอาวุธประจำกาย การฝึกบุคคลทำการรบ และการฝึกยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนนายร้อย ได้ปรับพื้นฐานทางทหาร และมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย โดยรับการฝึกจากหน่วยและเหล่าสายวิทยาการในภูมิประเทศที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ความแข็งแกร่ง ตลอดจนให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศ และสามารถอดทนต่อความยากลำบากสมกับการเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต

      ในครั้งนี้ นักเรียนนายร้อย ได้ทำการสาธิตการยิงปืนด้วยกระสุนจริง จำนวน 9 ชนิด อาทิ ปืนพกเจริโกแบบ 941 ปืนพกแบบ 86 ปืนเล็กยาวแบบ 11 HK 33 ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 2 ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 4 ปืนเล็กยาวแบบ 50 ทาโวร์ ปืนเล็กกล เอ็ม 249 มินิมิ ปืนเล็กกล เนเกฟ

      การสาธิต การปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าปะทะ และการเข้าตีเร่งด่วน ของทหารราบ ระดับหมวดปืนเล็กในกรอบของกองร้อย ด้วยการจำลองสถานการณ์การเข้าตี และยึดฐานที่มั่นของข้าศึก

      สำหรับการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีห้วงฝึกระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2562 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการฝึกประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้พื้นที่การฝึกของกองทัพบก ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนด ได้แก่ การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และการฝึกสุขศาสตร์ทหาร ณ พื้นที่ฝึกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวางและการพราง วัตถุระเบิดและการทำลาย ณ กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี การฝึกบุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน และการฝึกยิงอาวุธประจำกาย ณ ศูนย์การทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว