สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

08 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 204

        วันที่7 มี.ค.2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาเจรา พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร" และหนังสือ "ด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง" ซึ่งจัดทำโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

        นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

         นางสาวชุลีพร ชมพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

         คณะผู้บริหารบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้างาน "มินิ คอนวอยแอนด์จอห์น คูเปอร์ เวิร์คส์ แทรค เดย์ส 2018" (MINI Convoy and John Cooper Works Track Days 2018) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ พลตรีหญิง วันดี ลีเลิศวราวงศ์ รองประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์

         เภสัชกร พลตรี ทรงเกียรติ ส่งเจริญ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี "เดอะ ฟาร์มาซี โอเพ่น" (The Pharmacy Open) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำ นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

         นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน2562 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย   

         ทันตแพทย์หญิง พจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ นำ คณะกรรมการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก อุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ชนะเลิศแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

         ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้งกรุ๊ป จำกัด ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย

         นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ เลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นำ คณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับการพยากรณ์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

         นายจักรกริสน์ (จัก-กริด) โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สเปซเมด จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมชุดวาง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

        นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริหารบริษัท สื่อสากล จำกัด และผู้อำนวยการมูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" นำ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

        ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชานุญาตให้เยาวชนที่ชนะการประกวดฯ ร้องเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน" ด้วย

        เวลา 9.53 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับ ดังนี้

         นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้

        *พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ)

        *นายอรรฆย์ (อัก) ฟองสมุทร   สาขาทัศนศิลป์ (ภัณฑารักษ์)

        *นางสาวทวิตีย์วัชราภัย เทพาคำ สาขาสถาปัตยกรรม   

        *นายอุทิศ เหมะมูล สาขาวรรณศิลป์

        *ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอรรถ จันทร์กล่ำ สาขาดนตรี

        *นายธีระวัฒน์มุลวิไล  สาขาศิลปะการแสดง

        *นายโสฬส สุขุม    สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

        ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการคัดสรร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

        พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะผู้บริหารสมาคมฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เดอะพริ้สเซสส์ มหาจักรีสิรินธรคัพ ทัวร์ ออฟไทยแลนด์ 2019" (The Princess MahaChakriSirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต "สปอร์ตทัวริซึม ไบค์ฟอร์ออล" (Sport Tourism Bike 4 All) และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

         ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ดังนี้

         นายเอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นสูงและดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาทันตกรรมจัดฟัน และศัลยกรรมกระดูกบริเวณใบหน้าและฟัน (Certificate of Advanced Graduated Study and Doctor of Science in Dentistry in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) ณ มหาวิทยาลัยบอสตัน (University of Boston) สหรัฐอเมริกา

        นางสาววิชญาวิศิษฐ์ รัศมีวงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร สาขาปริทันตวิทยา (Certificate in Periodontology) และปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก (Doctor of Medical Sciences in Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว