สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

06 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 175

        วันที่ 5 มี.ค.2562 เวลา 08.49 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โอกาสนี้ ทรงสักการะหลวงพ่อนาคปรกศิลา เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกที่มีอายุกว่า 1,000 ปี 

        จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังวิหารเจ้าคุณปู่ ทรงวางเครื่องสักการะบูชาสรีระหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ ผู้ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 

        ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ที่ตั้งอยู่ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

        โรงเรียนนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เปิดทำการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี โท เอก และภาษาบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยคเปรียญธรรม 4 แผนกสามัญศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน ที่มีสัญชาติไทย ลาว เขมร และ ส่วย จำนวน 204 รูป มีสามเณรนักเรียนทายาท จำนวน 6 รูป มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 คน

        ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สามเณรนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาส่วนบีเน็ตด้านพระพุทธศาสนา คะแนนสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ด้านผลสอบภาษาบาลีอันดับ ชนะเลิศทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศในกลุ่มอีสานใต้ ส่วนโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ คะแนนสูงกว่าระดับต้นสังกัด ต่ำกว่าระดับประเทศ แก้ไขปัญหาโดยส่งครูเข้าอบรมให้ตรงกับวิชาที่สอน สื่อการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 28 และได้รับทุนการศึกษาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้สามเณรนักเรียน จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะ การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงผนวกสะเต็มศึกษา ซีม (SEEM) คือ การทำโครงงานมีชีวิตสามารถนำมาใช้งานได้จริง อาทิ ทำกิจกรรมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D ปริ้นเตอร์ การทำกะลาการ์ตูน พานพุ่มกะลามงคล การทำบายศรี เพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรม อีกทั้ง สร้างเสริมศักยภาพของสามเณรนักเรียนทางการงานอาชีพ ทั้งงานเกษตรยั่งยืน การปลูกกล้วย ปลูกพืชผักสวนครัว ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น ทักษะงานช่างเหล็ก การทำกล้วยฉาบ การทำไม้กวาด เทคานก่อสร้างอาคารเรียน ทำโต๊ะฉันภัตตาหาร และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สามเณรนักเรียน ด้วย

        โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

        จากนั้น ทอดพระเนตรโบราณสถานปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สำหรับประดิษฐานเทวรูป ทั้งนี้ จากการขุดแต่งบูรณะปราสาทแห่งนี้ของกรมศิลปากร เมื่อปี 2532 ได้ค้นพบปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่ เป็นรูปของนันทิเกศวร หรือ นันทีศวร เนื้อสำริด กะไหล่ทอง เป็นศิลปะขอมแบบบาปวน ตอนปลาย ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของปราสาท กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย บาราย หรือสระน้ำ ระเบียงคต หรือกำแพงที่ล้อมรอบปราสาทอิฐและบรรณาลัย เป็นห้องยาวรูปสี่หลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง ระเบียงคตของปราสาทมีซุ้มประตูหรือโคปุระอยู่ตรงกลางทั้ง 4 ด้าน และมีบรรณาลัยหรือวิหาร ทั้งทิศเหนือและทิศใต้ รวมถึงกลุ่มปราสาทประธาน 3 หลัง ทับหลังที่พบที่ปราสาทแห่งนี้ มีมากถึง 13 แผ่น อาทิ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังพระกฤษณะประลองกำลังกับม้า และทับหลังคชลักษมี เป็นต้น รวมถึง มีกลีบขนุนประดับปราสาท จำแนกได้ 7 รูปแบบ กรมศิลปกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2525 พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน เพื่ออนุรักษ์เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสืบไป

         เวลา 13.29 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งแรกของอำเภอกันทรลักษ์ ที่เปิดสอนทั้งแผนกธรรม-บาลี ควบคู่กับแผนกสามัญศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน 80 รูป ครูจำนวน 11 รูปและคน

          ที่ผ่านมาโรงเรียนฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสามเณรนักเรียน ตามเป้าหมายหลักทั้ง 8 เป้าหมายของโครงการตามพระราชดำริฯ อาทิ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู เพื่อประสิทธิภาพในการสอน มีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ (B-NET) ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ อีกทั้ง มีการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านอาชีพ โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำบายศรี การทอเสื่อกก และการทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวปลอดสารพิษ สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

        ทั้งนี้ โรงเรียนฯ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันโชว์แอนด์แชร์ 2018 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ซึ่งออกมาในรูปแบบเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ อันเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

        ในการนี้ คณะผู้บริหารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ สัจจเทพ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลเรื่องการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ และโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ทำการเรียนการสอน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

         ในจังหวัดศรีสะเกษ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริฯ จำนวน 9 โรง ปัจจุบัน มีสามเณรนักเรียน 1,054 รูป ซึ่งโรงเรียนแต่ละโรง ได้ดำเนินการเรียนการสอน เพื่อให้สามเณรนักเรียน ได้รับโอกาสพัฒนาทางวิชาการ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีแรงจูงใจด้านอาชีพ และเทคโนโลยี มีความรู้ ความสามารถ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีอาชีพติดตัวไปที่สามารถนำไปใช้ในอนาคต อีกทั้งยังมีการพัฒนาศาสนทายาทต้นแบบ เพื่อให้สามเณรนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้ว กลับมาเป็นครูสอนในโรงเรียน

         ในการนี้ มีพระราชกระแสให้กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ และจัดหาแหล่งน้ำให้แก่กลุ่มโรงเรียน ทั้ง 9 โรงด้วย เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค

        นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการสามเณรต้นแบบนักเทศน์ โดยบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทักษะความรู้ และบุคลิกภาพ ให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนิกชน

        จากนั้น พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

        ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

         ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ ที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีเด็กเล็กจำนวน 79 คน ครูและบุคลากร 4 คน

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว