พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

06 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 145

        วันที่ 5 มี.ค.2562 เวลา 15.15 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ" ซึ่งกระทรวงยุติธรรมดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดอยู่บนหลักของความพอเพียง ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ต้องขังไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก รวมทั้งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

        โดยมีอาคารนิทรรศการถาวร ให้เรียนรู้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งจัดแสดงความเป็นมาและการดำเนินงาน "โครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ" ของเรือนจำนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดตราด , เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์  เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน จังหวัดสุรินทร์ และเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด ซึ่งที่ผ่านมา มีการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษไปแล้ว 8 รุ่น ผลการดำเนินงาน พบว่ามีผู้ที่ผ่านการอบรมกลับไปกระทำผิดซ้ำเพียงร้อยละ 5 โดยส่วนใหญ่นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพทางการเกษตร และยังสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคคลทั่วไปได้ จนได้รับการยกย่องให้เป็น "คนต้นแบบโครงการกำลังใจฯ" ปัจจุบันทั้ง 5 เรือนจำอยู่ระหว่างการอบรม รุ่นที่ 9

         สำหรับเรือนจำเขาระกำ มีผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเข้าร่วมโครงการกำลังใจฯ จำนวน 50 คน จากผู้ต้องขังชายทั้งหมด 204 คน ซึ่งเรือนจำฯ ได้แบ่งพื้นที่เรียนรู้เป็นส่วนต่าง ๆ ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติจริง และมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต สอดแทรกไว้ในหลักสูตรการอบรม รวมทั้งเชิญคนต้นแบบโครงการกำลังใจฯ เข้าไปถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตหลังพ้นโทษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ต้องขัง

        โอกาสนี้ ประทานพระโอวาส แก่ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 9 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นโทษ

        ภายในเรือนจำฯ ยังมีบ้านฝึกวิชาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การทำขนม "วากาชิ" ขนมญี่ปุ่น ที่ทำจากถั่วขาว โดยวิทยากรจากโครงการกำลังใจในพระดำริฯ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริมการปลูกหม่อนผล และหม่อนใบ เพื่อนำผลผลิตไปแปรรูป การสอนทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการทำเกษตร และการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง อีกทั้งมีร้านกาแฟ Inspire By Princess โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ เข้ามาฝึกอาชีพการชงกาแฟ การทำขนม และการทำอาหาร ซึ่งเปิดจำหน่ายให้กับญาติของผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ที่ได้จาก "โครงการกำลังใจในการน้อมนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ" ไปจำหน่ายภายในร้านฯ ด้วย ซึ่งรายได้จากการจำหน่าย ได้แบ่งเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ต้องขัง และนำไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินโครงการต่อไป

        ข่าวในพระราชสำนัก สทท 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว