สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา"

03 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 75

    วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 14.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดขึ้น ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของพระราชวังบวรสถานมงคล ผ่านการตีความและสื่อความหมายด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมร่วมสมัย จากมิติและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการนำผู้คนในยุคปัจจุบันให้เข้ามามีส่วนร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นิทรรศการดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากนิทรรศการ "วังน่านิมิต" ที่จัดแสดงเมื่อปีที่ผ่านมา

    พระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาตำแหน่งนี้ขึ้น พร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ในพุทธศักราช 2325 ตราบจนกระทั่งสิ้นสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    วังหน้าในปัจจุบัน มีพระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ หมู่พระวิมาน และพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร รวมถึงพระอุโบสถ วัดบวรสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ในบริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่นับเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ


    ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวรินทร์ สุดถนอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักข่าว