กระบี่เปิดงานเมาว์ลิดกลาง ครั้งที่ 38 อย่างยิ่งใหญ่ เทิดพระเกียรติเผยแพร่จริยวัติศาสดามูฮัมมัสในการสร้างความรักความสามัคคี

02 มี.ค. 2562 | เข้าชม : 90

                นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวปราศัยพบปะประชาชนและกล่าวต้อนรับ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานเปิดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๘ ฮ.ศ.๑๔๔๐ พร้อมด้วย ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ภาคเอกชน ประธานจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ณ. มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ. กระบี่

 

 

            ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังของพี่น้องมุสลิม เพื่อถวายความรำลึกเทิดพระเกียรติสดุดีและเผยแพร่จริยวัติของศาสดามูฮัมมัด องค์ศาสดาแห่งมวลมนุษย์ชาติ ตลอดจนการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณแห่งองค์ผู้เพียบพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงามว่าเป็นศูนย์รวมน้ำใจของชาวไทยมุสลิมอย่างแม้จริง ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความรักความศรัทธาในวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมด้วยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน ปลูกจิตสำนึกและร่วมกันที่จะนำแบบฉบับในชีวิตประจำวัน มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และจัดหาทุนสำหรับบริหารสำนักงาน และก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ส่วนกิจกรรมแต่ละคืนเป็นการบรรยายธรรม ภาคกลางวันเป็นการอบรมนักกอรีมีการทดสอบกอรี 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป อบรมเรื่องอาหารฮาลาล สัมมนาพัฒนาผู้นำศาสนา

             รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ปีนี้ จัดขึ้นภายใ้ต้ concepts งาน “ร่วมรำลึกนบี สดุดีบรมศาสดา ยึดมั่นศาสนา ศาสดาแห่งมนุษยชาติ” และเน้นบรรยากาศ “กระบี่ร่มเย็น การอยู่ธรรมร่วมกันอย่างสามัคคีและรักใคร่ปรองดองอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม

             โอกาสนี้นายอาศีส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวเปิดงานเมาว์กลางจังหวัดกระบี่ มีใจความว่าในอดีตท่าน นบีมูฮัมมัส ได้ทำให้เห็นเด่นชัดจากหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เป็นผู้ทีมีผู้กล่าวสดุดีทั่วทุกมุมโลก เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในครอบครัว การเป็นเครือญาติ การเป็นเพื่อนบ้าน การดูแลทุกข์สุขผู้อยู่ใต้การปกครอง การเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปกครอง การทหาร การศาล การค้า การรักษาสัญญา จึงขอให้ชาวไทยมุสลิมรำลึกถึงคุณงามความดีของทานนบีมูฮัมมัด นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อำนาจ ศิลป์สุวรรณ

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่