พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

28 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 85

      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.51 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ โดยในปี 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีพระดำริให้ดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงองค์เจดีย์ ตามรูปแบบรายการของกรมศิลปากร ซึ่งได้สำรวจพบว่า องค์เจดีย์มีสภาพความเสียหายบริเวณส่วนยอด เอียงเซ มีรอยแตกร้าว รวมถึงมีการแตกร้าวบริเวณฐานชั้นต่างๆ อีกหลายจุด จำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ และบูรณะเสริมความมั่นคงเป็นการเร่งด่วน กรมศิลปากร จึงร่วมกับนักวิชาการในท้องถิ่นวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย และหารือในแนวทางการเสริมความมั่นคง และการบูรณะ ตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์โบราณสถาน เริ่มดำเนินการในปี 2561 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงตุลาคม ทั้งยังได้บูรณะซ่อมแซมฉัตรเดิม เพื่อประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานตามรูปแบบเดิม

      วัดจันทร์ มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านาน นับเป็นหนึ่งในกลุ่มของวัดเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา สันนิษฐานว่า น่าจะมีอายุ แรกสร้างตั้งแต่สมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง 22 โดยพระสงฆ์ และชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์เรื่อยมา และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อปี 2522

      ภายในวัดฯ มีโบราณสถานสำคัญ คือ องค์เจดีย์ และวิหาร โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวิหาร ฝีมือช่างท้องถิ่น เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ฐานเจดีย์มีซุ้มจระนำ (จะ-ระ-นำ) ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน และองค์ระฆังมีเจดีย์รายประจำมุมทั้ง 4 มุม

และวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ศิลปะล้านนา ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่พบในพื้นที่วัดจันทร์


       ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว