สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เฝ้า ถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

26 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 101

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.05 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้ นายโรเลนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เฝ้า ถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

      นายโรเลนโซ กาลันตี เกิดที่เมืองสตุตการ์ด สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตที่เมืองฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี หลังจากนั้นได้เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอิตาลี และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับ โดยในปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของอิตาลี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานในประเทศต่างๆ ของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย ซึ่งดูแลรับผิดชอบราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว