สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

20 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 46

        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

        จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย   พระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ดังนี้

        -ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และทำการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา เข้ารับพระราชทานโล่เกษียณอายุราชการ เข็มเพชร และเสื้อครุยอาจารย์ จำนวน 8 ราย

       -ครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ถวายตัว จำนวน 18 ราย

       -ผู้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 1 ราย

         จากนั้นพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 คน   

        ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ตามที่ได้รายงานให้ทราบ การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย นับว่ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษาวิชาการ การฝึกฝนทักษะความสามารถ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน คุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้ปลูกฝังอบรมนักเรียนมาเป็นอย่างดีโดยตลอด ก็คือการเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่นโรงเรียน หรือสังคมขนาดใหญ่ เช่นชาติบ้านเมืองก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมให้มากเพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมทั้งสิ้น หากแต่ละคนย่อมสละประโยชน์ส่วนตน หรือความสุขความสบายเฉพาะตน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ด้วยความเต็มใจยินดีและด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจแล้ว ทุกคนก็ย่อมได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำประโยชน์เองนั้น ยังจะได้รับความอิ่มใจและความภูมิใจอีกด้วย จึงขอให้นักเรียนพยายามฝึกฝนอบรมตนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะคุณธรรมข้อนี้จะช่วยเกื้อหนุนให้บุคคล สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข"

        หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

        สำหรับ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2453 เดิมชื่อ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว