แถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ใน 20 สถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

18 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 39

        เครือข่ายอุดมศึกษา 20 สถาบันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รับมอบเกียรติบัตรโครงการ "20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์" สร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน

        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 20 สถาบันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่ร่วมกันสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง 

        โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงภายในและรอบสถาบันการศึกษา โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเป็นแกนนำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 20 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันการพลศึกษา เขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมดำเนินการสร้างสังคมปลอดแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เฮงพลอย

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่