นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมดี

18 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 390

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมสร้างชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมดี


ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 18 ก.พ.62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำคณะชุมชนคุณธรรมต้นแบบเข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564 )มุ่งเน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "คนดี สังคมดี" จำนวน 22,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ดีมีสุข มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อส่วนรวมและปลูกฝังวัฒนธรรม นำไปสู่การสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการชุมชน ที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นชุมชนคุณธรรมอยู่ดีมีสุข เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย บวรบ้านดงกลาง จังหวัดพิจิตร บวรบ้านพิพิธภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี บวรวัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี บวรวัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี และบวรวัดทุ่งชุมพล จังหวัดพัทลุง

อย่างไรก็ตาม คณะชุมชนต้นแบบ ได้ทำการแสดงพื้นบ้านของแต่ละชุมชน เช่น เป่าแคนและฟ้อนรำ ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย