ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดนครสวรรค์ และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

14 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 47

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.26 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน และศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ของโรงเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถ และทักษะชีวิตในด้านต่างๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์ วัน ไอดอล 7 ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ฝ่ายหญิง สำหรับ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 45 คน มีการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น การประดิษฐ์พวงกุญแจและที่ทับกระดาษปลาเสือตอ งานฉลุกระดาษ 3 มิติ ประติมากรรมลอยตัว เขียนลายไทยประดับทองคำเปลว ผลิตภัณฑ์จากใบลาน และงานคอมพิวเตอร์ตัดต่อหนังสั้น นอกจากนักเรียนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการฝึกสมาธิแล้ว ยังทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเรียนด้วย ปัจจุบันโรงเรียนฯ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิก ทูบี นัมเบอร์ วัน กว่า 4,000 คน

      จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ และกำหนดให้โครงการฯ เป็นนโยบายของจังหวัด เพื่อให้สู่เป้าหมาย "เยาวชนคนนครสวรรค์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ด้วยกลยุทธ์ "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม" โดยในปี 2561 เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และมีผลงานของชมรมประเภทอื่นๆ เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองบัว ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2

      โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ แก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ ที่มีความมุ่งมั่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในชีวิต และมีความตั้งใจจริงเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 

      อีกทั้ง ได้พระราชทานพระดำริในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ขอพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนรวมและเรื่องส่วนตัว

      จากนั้น ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต ทู บี นัมเบอร์ วัน ร่วมกับทูบี นัมเบอร์ วัน ไอดอล ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ มีเยาวชนอายุ 10 ถึง 24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE กว่า 2 แสนคน มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 246 ชมรม ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว