พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปในงานประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

12 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 65

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.39 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในงานประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

        ในการนี้ ประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 99 คน เพื่อประกาศยกย่องคุณงามความดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมผู้พิการ และเพื่อให้สังคมได้เห็นแบบอย่างที่ดี ในการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งให้สังคมได้เห็นคุณค่าของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

        มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานบริการผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ การป้องกันภาวะปัญญาอ่อน โดยมีการอบรมอาสาสมัครพ่อแม่ ผู้ปกครองตามจังหวัด   ต่างๆ เป็นเครือข่ายในการเข้าช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการผู้พิการทางสติปัญญา ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง และได้บริการลงสู่ชุมชนต่างๆ เน้นท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาส ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ สามารถให้บริการคนพิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย และระดับความพิการ ไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ราย และมีผู้พิการทางสติปัญญาวัยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถเข้าสู่การจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวน 82 คน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว