สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

12 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 93

       เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ อกท. ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก รวมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. เพื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกหน่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

      ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของ อกท. และหน่วยงานต่างๆ อาทิ นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งมีหม่อนผลสด หรือมัลเบอรี่ เป็นพืชศึกษา โดยเป็นพืชที่พบมากในท้องถิ่น ขยายพันธุ์ง่ายและให้ผลผลิตเร็ว อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ที่ช่วยลดสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพิษสุราเรื้อรัง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการปักชำ การขยายพันธุ์ และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้นักเรียนเกิดการหวงแหน รู้คุณค่า และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยจัดทำคิวอาโค้ดแสดงข้อมูลพืช และแอปพลิเคชัน "Herbs" เพื่อเพิ่มช่องทางในการศึกษาสมุนไพรท้องถิ่น ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในการนี้ มีพระราชกระแสให้วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จัดทำงานวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ที่ได้ แล้วนำมาบรรจุไว้ในระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลพืชที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

      นิทรรศการผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสมาชิก อกท. ซึ่งได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ในการเกษตร การประมง การปศุสัวต์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเกิดการขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

      และนิทรรศการความร่วมมือกับองค์การเกษตรกรต่างประเทศและสถาบันการศึกษานานาชาติ ซึ่งได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกงานในต่างประเทศ โดยในปีนี้ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการเกษตรประเภทต่างๆ กับ 10 ประเทศทั่วโลก อาทิ ความร่วมมือเรื่องพืช กับประเทศญี่ปุ่นและรัฐอิสราเอล และความร่วมมือเรื่องปศุสัตว์ กับราชอาณาจักรเดนมาร์ก อีกทั้งได้เชิญให้มาร่วมแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการด้วย

      จากนั้น ทรงฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ เรื่อง "ผลการใช้ลำไยตกเกรดหมัก ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหมูดำ" โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ซึ่งได้นำลำไยตกเกรด มาหมักกับยีสต์ เพื่อให้เกิดการย่อยแป้งในเมล็ดลำไย เกิดเป็นโปรตีนที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ได้ ผลการศึกษาพบว่า หมูดำที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมลำไยหมัก เจริญเติบโตได้ดีเทียบเท่ากับอาหารปกติ บ่งชี้ว่าการใช้ลำไยตกเกรดซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร สามารถนำมาแปรรูปเป็นโปรตีน ใช้ทดแทนโปรตีนชนิดอื่นๆ ที่มีราคาสูงได้

      ต่อจากนั้น ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารแฝด 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 640 ตารางเมตร มีห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และตรวจสอบ ผลผลิตด้านการเกษตรของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่คัดเลือกให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นวิทยาลัยนำร่อง สถานศึกษาเฉพาะทางด้านอาหารปลอดภัย (เกษตรปลอดภัย) ทั้งด้านสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และประมง

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตรฟาร์มเกษตรปลอดภัยของสมาชิก อกท.หน่วยพะเยา ณ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ซึ่งเป็นแปลงสาธิตขนาด 3 ไร่ ปลูกผักพื้นเมือง พืชเมืองหนาวและสมุนไพรชนิดต่างๆ  อาทิ จิงจูฉ่าย ผักคาวตอง ใบบัวบก ผักชีล้อม และกระหล่ำปลี รวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์ และผลิตน้ำหมักชีวิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ได้ศึกษาวิธีการทำการเกษตรแบบปลอดภัย ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      จากนั้น ทรงเปิดป้าย "อ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาที่ดิน โดยได้ขุดอ่างเก็บน้ำ พร้อมจัดทำระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 2 อ่าง ความจุรวม 4 แสน 2 หมื่น 9 พันลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรของวิทยาลัยฯ รวมทั้งสามารถสนับสนุนส่งน้ำให้แก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรได้กว่า 3 พันครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกรวม 1,100 ไร่


      เวลา 15.45 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงเบิกเนตร "พระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา" ซึ่งมณฑลมหารบกที่ 37 และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างขึ้น แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นศาสนสมบัติคู่บ้านคู่เมืองให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะ มีขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร พุทธลักษณะเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนยุคต้น ปางมารวิชัย คือ พระเชียงแสนทรงเครื่อง หรือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ใต้ชุกชีหรือฐาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว พระพุทธรูปโบราณที่ขุดพบในพื้นที่จัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา เมื่อปี 2527 โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ระบุว่ามีพุทธลักษณะตรงกับพระสิงห์สาม เป็นศิลปะผสมระหว่างเชียงแสนและล้านช้าง

      จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ ที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิตในโครงการฯ โดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานแล้ว 93 คณะ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา อาทิ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแบบผสมผสานสำหรับเป็นอาหารแพะ เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ และหญ้าหวานอิสราเอล ปัจจุบันมีแพะจำนวน 31 ตัว โครงการเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซาน โดยการเลี้ยงแบบหมูหลุม ไม่เกิดกลิ่นเหม็น ปัจจุบันมีหมูจำนวน 37 ตัว โครงการธนาคารปลา เพาะขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน การแปรรูปโครงการเกษตรปลอดภัยจากผลิตผลจากวัตถุดิบภายในโครงการฯ เป็นการเพิ่มมูลค่า เช่น ทำน้ำสมุนไพร และคุ๊กกี้ จากจิงจูฉ่าย อัญชัญ ใบเตย และคุ๊กกี้จากปลานิล นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดโครงการต่างๆ โดยส่งกำลังพลไปอบรมในโครงการทหารพันธุ์ดีกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดแก่กำลังพลและฝึกให้มีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหลังจากปลดประจำการได้

      ในส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำ มณฑลทหารบกที่ 37 ขอสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผันน้ำกกเข้ามาใช้ในโครงการฯ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำใช้ในกิจกรรมต่างๆ ด้วย


      เวลา 18.45 น. เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพรรณราย จันทยศ ประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน นำ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

      จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย มุ่งไธสง นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 โดยเสด็จราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว