พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

11 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 110

         เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

      ในการนี้ ประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม และประเภทหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และประทานโล่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 45 รางวัล

        โดยในปีนี้ มีผลงานของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงผล 180 ผลงาน แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว