สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพิรัช มหัทธนานนท์ และพิธีการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

11 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 435

        เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพนางพิรัช มหัทธนานนท์ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเต้มนม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สิริอายุ 84 ปี

        นางพิรัช มหัทธนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2476 เป็นบุตรของนายเพี้ยน สัจจพันธ์ กับนางเลียบ ไวชนะ  ด้านครอบครัวได้สมรสกับพันตำรวจเอก (พิเศษ) สกนธ์ มหัทธนานนท์ มีบุตรรวม 6 คน นางพิรัชฯ เป็นผู้ที่มีความเมตตา และมีกุศลจิตอุทิศตนเป็นอาสากาชาด สภากาชาดไทย  นอกจากนี้ยังได้ บริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิต่างๆ ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ทั้งยังได้อบรมสั่งสอนบุตรทุกคนให้เป็นคนดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุทิศตนช่วยเหลือสังคม


      จากนั้น เวลา 18.47 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 2 ในการพิธีการสวดพระอภิธรรมศพหม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2485 เป็นธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงจุไรรัตนศิริมาน และพลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล  สำเร็จการศึกษาด้านอนุบาลจากสถาบันมอนเตสซอรี่ (Montessori Institute) จากประเทศอังกฤษ ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ด้วยความรู้ความสามารถและความมีวิริยะอุตสาหะ จึงมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลเรื่องการเรียน การสอนในระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว และดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ อาทิ รองประธานมูลนิธิสิรินธร, ประธานการจัดงานวันมูลนิธิสิรินธร ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

      หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ถึงแก่กรรม เนื่องจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สิริรวมอายุ 76 ปี


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว