สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นกรณีพิเศษ

10 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 55

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดศรีวังมน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และวัดยางคู่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว