สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

08 ก.พ. 2562 | เข้าชม : 98

      เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา" อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

      ในการนี้ ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้รับพระราชทานชื่ออาคาร และพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่อาคาร นับเป็นอาคารเรียนหลังแรก ที่นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กในชุมชนอ่านหนังสือไม่ออก และเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 328 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 คน

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น โครงการจัดการศึกษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม, โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสรรพยาศึกษา ให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน สามารถบอกเล่าเรื่องราว และเกิดความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในบ้านเกิด

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น โครงการอ่านออกเสียงสะกดคำแบบโฟนิคส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดที่ใช้ระบบนี้ เน้นการออกเสียงมากกว่าการอ่าน และท่องจำ จนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท การเรียนการสอนหลักสูตรการเงินพอเพียง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ่มเพาะนิสัยการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

      ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนแบบฝึกการอ่านอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์ และการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ด้วยเทคนิคการเล่านิทาน 

      โรงเรียนนี้ ยังเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ เช่น การเกษตรสวนครัว การคัดแยกขยะ ทั้งยังเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสรรพยา ให้เด็กออมเงินผ่านกองทุน และได้รับสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล


      เวลา 10.13 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "โรงพักเก่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา" ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "สรรพยาพิพัฒน์" ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของอาคารโรงพักเก่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา โดยสร้างขึ้นเมื่อปี 2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันมีอายุ 118 ปี เป็นอาคารเรือนไม้ทั้งหลังทรงปั้นหยา ชั้นเดียว มีมุขหน้า คล้ายกับเรือนอาศัยแบบยุโรป มีการฉลุไม้ให้เป็นลวดลาย "ขนมปังขิง" ซึ่งเป็นที่นิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีสิบตำรวจเอก วาส นุ่มฤทธิ์ ประจำการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยาคนแรก

      ภายในอาคารฯ ยังจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น ปี 2444 และปี 2449 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอสรรพยา แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของราษฎรในสมัยนั้น ที่ส่วนใหญ่ปลูกเรือน เป็น "เรือนเครื่องผูก" คือเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีผูกด้วยหวายเป็นต้น คู่กับ "เรือนเครื่องสับ" ซึ่งเป็นเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีเข้าปากไม้ ซึ่งมีเสาสูง หลังคามุงจาก ตัวเรือนเป็นไม้ไผ่สาน บันไดทางลงเป็นไม้ ชักขึ้นลงได้ รวมทั้งภาพทหารชัยนาท 50 นาย ที่พระองค์เจ้าคำรบ นายพลผู้บัญชาการทหารมณฑลนครสวรรค์ นำไปรักษาการถวายความปลอดภัย ซึ่งปรากฎอยู่ในพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 2 ด้วย

      สำหรับโรงพักเก่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับชุมชนตลาดเก่าสรรพยา บูรณะและปรับปรุงขึ้น ระหว่างปี 2558 ถึง 2561 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 อีกทั้งอาคารหลังนี้ ยังเป็นต้นแบบของโรงพักสามแยก และโรงพักริมคลอง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำลองไปจัดแสดงภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อีกด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว